GEBRUIKSVOORWAARDEN LAMPUR.BE

1         Toepasselijkheid

1.1        Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website LAMPÚR.BE (de “Website”) beheerd door BAANBREKEND Producties, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3540 Donk (Herk-de-Stad), BAMPSSTRAAT 49,  en ondernemingsnummer BE0883.344.455. 

2         Intellectuele eigendomsrechten

 

2.1        Het gebruik van de Website is enkel toegestaan voor zover dit gebruik is beperkt tot de weergave ervan op één apparaat en tot reproducties voor privégebruik. Deze beperkte licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en omvat enkel persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk commercieel gebruik. Elk gebruik dat buiten deze beperkte licentie valt en/of er niet volledig mee in overeenstemming is, is niet toegestaan behoudens voorafgaande en schriftelijke goedkeuring vanwege BAANBREKEND PRODUCTIES.

2.2        De Website bevat materiaal dat is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die aan BAANBREKEND PRODUCTIES en/of haar licentiegevers toekomen.

 

2.3        Het is in beginsel toegestaan om te linken naar de Website, deze te delen en/of ernaar te verwijzen, voor zover deze links rechtstreeks leiden naar de precieze webpagina van de Website die wordt aangehaald bij de verwijzing. Dergelijke verwijzingen zijn enkel mogelijk voor eigen, niet-commercieel gebruik, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BAANBREKEND PRODUCTIES.

3         Niet-toegestaan gebruik van de Website

 

3.1        De Website is uitsluitend bestemd voor het persoonlijk, niet professioneel en niet-commercieel gebruik door de gebruiker.

 

3.2        Het is niet toegestaan om:

 

3.2.1        virussen, trojans, wormen, logic bombs, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere inhoud, programma's of codes die de werking van computersoftware of hardware nadelig beïnvloeden (of voor dat doel zijn ontwikkeld) opzettelijk in te voeren op de Website; 

 

3.2.2        onbevoegde toegang te verkrijgen of proberen te verkrijgen tot de server waarop onze Website is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze Website; 

 

3.2.3        materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden op de Website te plaatsen zonder voorafgaandelijke toestemming van BAANBREKEND PRODUCTIES; 

 

3.2.4        onrechtmatig of onwettelijk gebruik te maken van de op en via deze Website aangeboden informatie;

 

3.2.5        gebruik te maken van de Website waardoor de Website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;

 

3.2.6        vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten op of in de inhoud van deze Website te verwijderen; 

 

3.2.7        de inhoud van de Website zodanig te gebruiken dat op enigerlei wijze inbreuk zou worden gemaakt op auteursrechten, intellectuele

eigendomsrechten of eigendomsrechten van BAANBREKEND PRODUCTIES of derden; 

 

3.2.8        een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om content of gegevens van deze Website ("screen scraping") te bemachtigen;

 

3.2.9        deze Website of de inhoud ervan voor enig commercieel doel te reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uit te zenden, spiegelen, framen (of een andere browser of 'randomgeving' te gebruiken), te communiceren aan het publiek of te verstrekken aan enige derde, of te exploiteren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BAANBREKEND PRODUCTIES;

 

3.2.10      te trachten softwareprogramma's die BAANBREKEND PRODUCTIES gebruikt in verband met de Website te wijzigen, te vertalen, aan te passen, te bewerken, te decompileren, te disassembleren of te reverse engineeren.

4         Aansprakelijkheid

1. BAANBREKEND PRODUCTIES kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de Website, behoudens in geval van haar zware of opzettelijke fout. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de gebruiker door het bezoek aan de Website zoals onder meer door informaticavirussen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot, en voor het bekijken van, deze Website, en dient ervoor te zorgen dat hij up-to-date anti-virussoftware heeft op het apparaat van waaruit hij zich toegang verschaft tot de Website.

2. De Website wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks het feit dat de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan de inhoud die op of via deze Website wordt aangeboden, onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. BAANBREKEND PRODUCTIES staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de inhoud op de Website. BAANBREKEND PRODUCTIES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden op de Website. BAANBREKEND PRODUCTIES kan voor, zover wettelijk toegelaten, niet aansprakelijk worden gehouden indien de Website, of een deel ervan, om enigerlei reden niet beschikbaar is op enig moment of gedurende een bepaalde periode.

4.3        De Website kan links naar websites of naar webpagina's van derden bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. BAANBREKEND PRODUCTIES heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door BAANBREKEND PRODUCTIES houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. 

4.4        De Website kan advertenties bevatten die door derden zijn geplaatst. Deze derden zijn onafhankelijke partijen en geen agenten of werknemers van BAANBREKEND PRODUCTIES. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun advertenties en dienen zelf te waarborgen dat deze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.  BAANBREKEND PRODUCTIES neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties van derden.

5         Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

  1. BAANBREKEND PRODUCTIES behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde versie zal op de Website worden gepubliceerd en onmiddellijk van toepassing zijn op elk gebruik van de Website vanaf de publicatie.

 

6         Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent het gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd tot beslechting van het geschil, behoudens andersluidende dwingende bepaling.

2. Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden.