ALGEMENE VOORWAARDEN LAMPUR 2021

1        Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop door de Organisator en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen de Organisator en de Koper m.b.t. de aankoop van Tickets en m.b.t. de organisatie van en de deelname aan het Evenement. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij anders aangegeven.  De Koper zal worden gevraagd deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden tijdens het bestelproces.

 

2        Definities

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden, hebben de volgende woorden de hierna gedefinieerde betekenis:

 1. “Consument”: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

 2. “Koper”: de Consument of de rechtspersoon die één of meerdere Tickets aankoopt.

 3. “Partijen”: de Koper en de Organisator.

 4. “Ticket”: een toegangsbewijs voor het Evenement.

2.5      “Evenement”: het LAMPÚR evenement dat plaatsvindt tussen donderdag 21 oktober en zondag 14 november, te GAASBEEK in PARK GROENENBERG, inclusief alle randactiviteiten.

 1. “Organisator”: de onderneming vermeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

 2. “Website”: de website www.lampur.be waarlangs de Organisator het Evenement aankondigt en de Tickets te koop aanbiedt, met dien verstande dat de eigenlijke verkoop van de Tickets gebeurt via de TICKOWEB website

2.8      “TICKOWEB”: de derde-dienstverlener TICKOWEB, BE 0899.531.874, Minderhoutsestraat 1, 2320 Hoogstraten, die namens de Organisator als officieel verkoopkanaal instaat voor de verkoop van de Tickets, de online betaling van de Tickets en de levering van de Tickets aan de Koper.

2.9      “TICKOWEB Website”: de website van TICKOWEB, namelijk https://lampur.tickoweb.be/ .

 

3        Identiteit van de Organisator - Organisator

 1. De Organisator is: 

 

BAANBREKEND Productions, 50/50 joint venture tussen BDF Projects bv, vertegenwoordigd door Bart Fagard en Axuma, vertegenwoordigd door Andy Van Cauwenberg

Correspondentieadres: Bampsstraat 49, 3540 Donk (Herk-de-Stad), met ondernemingsnummer BE0883.344.455 en contactgegevens +32 479 49 09 39, bart.fagard@bdfprojects.be (Bart Fagard) of +32 478 29 23 00, andy@axuma.be (Andy Van Cauwenbergh)

 

4        Bestelling en betaling

 1. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de TICKOWEB Website. Het is niet noodzakelijk om daar een account te creëren maar u zal wel uw gegevens moeten ingeven teneinde de bestelling te plaatsen.  Om een account te creëren, dient de Koper de stappen te volgen zoals aangegeven op de TICKOWEB Website.

 2. Om een bestelling te plaatsen, gaat de Koper naar de TICKOWEB Website, klikt op “Tickets”, kiest het Ticket dat hij/zij wenst aan te kopen en het aantal Tickets. Vervolgens dient de Koper op de knop “Bestellen” te klikken waardoor elk Ticket in zijn/haar bestellingsoverzicht (winkelmandje) terechtkomt. De Koper kan zijn/haar bestelling corrigeren zolang deze zich in het winkelmandje bevindt. Indien de Koper het (de) gekozen Ticket(s) wenst aan te kopen en zijn/haar bestelling derhalve wenst te bevestigen, dient hij/zij het volledige proces te doorlopen en aan het eind te klikken op de knop “Bestellen”.  Door een bestelling te plaatsen via de TICKOWEB Website ontstaat een overeenkomst tussen de Organisator en de Koper voor de verkoop van het Ticket en, derhalve, toegang tot het Evenement.

 3. De Organisator behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren (of om TICKOWEB een bestelling te laten weigeren) van Kopers waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil is gerezen of in geval van onbetaalde facturen of (vermoeden van) misbruik of fraude.

 4. De overeenkomst tussen de Koper en de Organisator bestaat uit de bestelling, de aankoopbevestiging, deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en enige andere bepalingen waarnaar in deze documenten wordt verwezen.  Daarnaast zal de Koper de algemene voorwaarden van TICKOWEB dienen te aanvaarden tijdens het bestelproces.

 5. Bestellingen kunnen worden betaald met volgende betaalmiddelen: [Bancontact, Paypal, Creditcard, iDEAL, Sofort]. De elektronische betaling van de Tickets gebeurt via derde dienstverleners, zoals aangegeven op de TICKOWEB Website en het betalingsproces is onderworpen aan de algemene voorwaarden van deze dienstverleners.  

 6. Indien u Tickets niet enkel voor uzelf maar ook voor anderen aanschaft, is het uw verantwoordelijkheid om deze personen te informeren over de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en om voor uw aankoop hun akkoord te verkrijgen met de doorgifte van hun persoonsgegevens bij het registratieproces.

 

5        Tickets

 1. De Tickets zijn deze zoals beschreven op de Website en de TICKOWEB Website op het ogenblik dat de Koper zijn/haar bestelling plaatst.

 2. De TICKOWEB Website zal vermelden wanneer de Tickets niet langer beschikbaar zijn.   

 3. De Tickets worden zo getrouw mogelijk omschreven door de Organisator op de Website en de TICKOWEB Website. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op het Ticket zoals omschreven in de beschrijvende tekst bij het Ticket op de Website en de TICKOWEB Website.  Foto’s of afbeeldingen die op de Website of de TICKOWEB Website getoond worden bij het Ticket en gedurende het bestelproces zijn dan ook enkel illustratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Zij hebben dan ook geen enkele contractuele waarde.

 4. Tickets kunnen enkel worden aangekocht via het officiële verkoopkanaal, TICKOWEB. Wanneer men zich aanbiedt met tickets die via een ander kanaal werden bekomen, behoudt de Organisator zich het recht de toegang tot het Evenement te weigeren.

6        Prijzen

 1. De prijzen van de Tickets zijn deze zoals weergegeven op de TICKOWEB Website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Koper. De prijzen die vermeld worden tijdens het bestelproces worden uitgedrukt in Euro en worden telkens aangeven inclusief BTW.

 2. De prijzen bevatten niet de leveringskosten, die afzonderlijk berekend zullen worden zoals in detail aangegeven op de TICKOWEB Website tijdens het bestelproces.

 3. De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen van de Tickets op de Website en de TICKOWEB Website te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte Tickets altijd gefactureerd worden aan de prijzen die van toepassing waren op het moment van de bestelling door de Koper en die ook in de e-mail ter bevestiging van de bestelling zullen worden vermeld.

 

7        Levering

 1. De bestelling wordt via TICKOWEB geleverd op het door de Koper aangegeven e-mail adres. De bestelling wordt onmiddellijk geleverd in geval van verzending via e-mail.

 2. De bestelling wordt geleverd op het e-mail adres aangegeven door de Koper tijdens het bestelproces. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien de bestelling niet kan worden afgeleverd doordat de Koper onvolledige of onjuiste (adres)gegevens heeft ingegeven bij de bestelling.

 3. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om bij ontvangst de Tickets te controleren. De Koper dient onmiddellijk contact op te nemen met de [de Organisator] in geval van kwaliteitsproblemen of indien de levering niet overeenstemt met de bestelling.

 

8        Herroepingsrecht

De Koper beschikt niet over een herroepingsrecht vermits de verkoop van de Tickets een overeenkomst betreft die die betrekking hebben op diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarbij in de overeenkomsten een bepaalde datum van uitvoering is voorzien (art. VI.53, 12° Wetboek Economisch Recht).

 

9        Aansprakelijkheid – Overmacht - Annulering

 1. De Organisator kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een fout van de Organisator. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor indirecte of gevolgschade.  

 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of andere ongevallen die tijdens of ter gelegenheid van het Evenement worden veroorzaakt door derden zoals andere bezoekers van het Evenement, of die veroorzaakt wordt doordat een bezoeker van het Evenement de veiligheidsrichtlijnen van (medewerkers van) de Organisator niet of slecht naleeft. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op de parking van het Evenement.

 3. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen uitvoeren van bestellingen voor Tickets of voor het uitstellen of het annuleren van het Evenement wegens redenen buiten zijn controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer: verstoring of staking van transport-, post-, of communicatiediensten, overstroming of brand, noodweer dat de veiligheid in gedrang brengt, pandemiën, terroristische dreigingen of aanslagen, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet/netwerken, onderbrekingen of falen van technische installaties, onbeschikbaarheid van artiesten wegens ziekte of om andere redenen (vb. laattijdige afzeggingen door artiesten zodat het niet meer mogelijk is vervangers te boeken), problemen in de betalingsdienst van de derde-dienstverlener die instaat voor de elektronische betalingen, beslissingen of bevelen van (lokale of andere) overheden of gerechtelijke instanties.

 4. De Organisator heeft te allen tijde het recht om het Evenement te onderbreken of stop te zetten om veiligheidsreden, zonder dat de Organisator gehouden kan zijn tot terugbetaling van de prijs van het Ticket.

 5. In alle gevallen waar de aansprakelijkheid van de Organisator in het gedrang wordt of zou kunnen worden gebracht, is de aansprakelijkheid van de Organisator ten overstaan van de Koper (of ten overstaan van de betrokken bezoeker voor wie de Koper een Ticket heef gekocht) beperkt tot het bedrag dat door de Koper effectief werd betaald voor het betrokken Ticket, behoudens in gevallen waar de aansprakelijkheid van de Organisator niet kan worden beperkt.

 

10      Toegang en veiligheid - Varia

 1. Leeftijdsgrens: De minimum leeftijdsgrens voor toegang tot het Evenement zonder begeleiding van een volwassenen is [15] jaar (in het jaar 2021).  Hierop wordt enkel een uitzondering gemaakt indien de betrokkene is begeleid door een ouder, voogd of andere meerderjarige.  De Organisator kan de toegang ontzeggen als uit een identiteitscontrole blijkt dat een bezoeker jonger is dan de hiervoor vermelde leeftijd, ook al is deze in het bezit van een geldig ticket.

 2. Identificatie: De Organisator behoudt zich het recht voor om de identiteit van elke bezoeker die toegang wil bekomen tot het Evenement te controleren of te laten controleren door daartoe aangeduide personen.  Wanneer een bezoeker zich niet kan identificeren (via een originele identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) of wanneer de identiteit niet overeenstemt met de identiteit vermeld op het Ticket, kan de Organisator de toegang tot het Evenement weigeren.  In geval van geweigerde toegang is er geen recht tot terugbetaling van het Ticket.

 3. Toegangscontrole: Bijkomende toegangscontrole met het oog op het opsporen van wapens en gevaarlijke of andere verboden voorwerpen zoals drugs, kan bij het betreden van het Evenementterrein worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke regels terzake.  De toegang tot het Evenement kan worden geweigerd, en bezoekers kunnen van het Evenement worden verwijderd indien een bezoeker (i) dronken is of onder invloed van drugs; (ii) in het bezit is van drugs of drugs verhandelt; (iii) in het bezit is van andere verboden voorwerpen (zoals wapens of andere gevaarlijke voorwerpen), (iv) een gedrag vertoont dat de veiligheid van andere bezoekers of van medewerkers van het Evenement in het gedrang brengt of dreigt te brengen, of dat aanzet tot geweld of haat, (v) zich niet houdt aan enige andere regels van deze algemene voorwaarden, in het bijzonder wat instructies inzake veiligheid betreft.

 4. Instructies van Evenement medewerkers: Alle bezoekers dienen zich te houden aan de instructies inzake veiligheid van medewerkers van het Evenement.

 5. Verlies of diefstal van Ticket: De Koper is als enige verantwoordelijk voor verlies of diefstal van een Ticket.  In geval van verlies of diefstal van een Ticket is de Organisator niet verplicht de Koper een nieuw Ticket te bezorgen of om tot terugbetaling over te gaan.

 

11      Wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.  De gewijzigde versie zal op de Website worden gepubliceerd en van toepassing zijn op bestellingen die worden geplaatst nadat de gewijzigde versie werd gepubliceerd.

12      Klachten

 1. Kopers die klachten zouden hebben met betrekking tot een aanbod/verkoop van Tickets of met betrekking tot de organisatie van het Evenement worden verzocht die over te maken aan de Organisator per post (BAANBREKEND PRODUCTIES, TAV Bart Fagard – LAMPÚR, Bampsstraat 49, 3540 Donk (Herk-de-Stad) of per email (info@lampur.be).

 2. Klachten kunnen ook worden ingediend via het Online Dispute Resolution platform (“ODR-platform”) dat ter beschikking wordt gesteld door de Europese Commissie.  

 

13      Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. In geval van betwisting tussen Partijen omtrent deze Algemene Voorwaarden en/of een aanbod/verkoop van de Tickets en/of de organisatie van het Evenement, zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd tot beslechting van het geschil, behoudens andersluidende dwingende bepaling.

 2. Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, enig(e) aanbod/verkoop via de Website en de organisatie van het Evenement. 

 Zijn er nog andere veiligheidsregels? Beleid inzake drugs?